Ens fem càrrec de que les factures elèctriques son molt complicades i poc transparents.
La factura de Serosense és el més senzilla possible i en aquest apartat li expliquem tots els conceptes per a que pugui entendre la seva factura perfectament.
factura Elèctrica Serosense

1 - Informació Factura

Informació identificativa de la factura i que servirà per identificar-la davant de qualsevol gestió:

  • Data emissió: És la data en que s’emet la factura
  • Període facturació: interval de dates del servei de la factura
  • Nº factura: Numeració que es dóna en el moment d’emetre la factura i que identifica el document
  • Import Total: Import de la factura en euros

 

2 - Dades del Subministrament

Dades específiques del punt de subministrament: titular del contracte (tant persona física com jurídica), l’adreça del comptador, població i NIF/DNI del titular.

  • Referencia Catastral: Referència del catastre que identifica la finca on dóna servei el comptador
  • C.U.P.S.: Codi Universal Punt Subministrament. Aquest codi numèric identifica el punt de subministrament i porta aparellades totes les dades del mateix. Cada punt de subministrament o comptador conté un codi CUPS
  • Nª de Contracte: Identificació numèrica que fa referència al seu contracte. Necessari per a qualsevol gestió sobre la factura

 

4 - Historial consum

Informació de l’històric del seu consum per mesos. Aquest apartat li permetrà comprovar fàcilment l’evolució del seu consum elèctric en els últims mesos.

 

5 - Dades domiciliació bancària

Informació sobre la forma de pagament de la factura, entitat bancària on està domiciliat el rebut i nº de compte IBAN. El número de compte no apareix complert per la seva seguretat.

 

3 - Lectures

El quadre de lectures indicia la potència contractada i els valors de lectura del seu comptador. La diferència entre la lectura “Actual” i “Anterior” és el valor del consum corresponent al període de la lectura.

 

6 - Dades comunicació factura

Informació sobre el nom, adreça i població d’enviament de la factura. Aquestes dades poden o no coincidir amb les del titular del subministrament. No són les dades fiscals de la factura.

 

7 - Càlcul de la factura - Terme de Potència

És la part fixa de la seva factura elèctrica. És el resultat de multiplicar la potència contractada pels dies reals de facturació del període i pel preu del kW.

 

8 - Càlcul de la factura - Excessos de Potència

Només afecta a la tarifa de MT (Mitja Tensió) de 6.1

9 - Càlcul de la factura - Terme d'energia

L’import del terme d’energia dependrà del consum real que hagi tingut durant el període de la factura. És el resultat de multiplicar el consum registrat entre les dates de lectura pel preu del kWh.

 

10 - Càlcul de la factura - Energia reactiva

Penalització regulada per l'Administració quan el consum d'energia reactiva supera el 33% del consum d'energia activa.

11 - Càlcul de la factura - Impost electricitat

L’impost sobre l’electricitat és un impost regulat per l’Agència Tributària. Es calcula aplicant el porcentatge de 4,864% sobre la suma dels imports del terme de potència i terme d’energia i multiplicar-lo per la quantitat de 1,05113.

Apareix també el lloguer de comptador: És l’import que cobra l’empresa distribuïdora si el titular no és propietari del comptador.

 

12 - Resultat total factura

Apareix l’import total de la factura, amb el detall de la base imposable (la suma de tots els conceptes) i el tipus impositiu d’IVA vigent.